Yarışma Hakkında


 • Sıra No Faaliyet Tarih
  1 Başvuruların Yapılması ------------------------------
  2 Son Başvuru Tarihi ------------------------------
  3 Sınav Tarihi ------------------------------
 • Şartnameyi İndirmek için Tıklayınız..


  ŞARKÖY KKAYMAKAMLIĞI
  İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
  ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

  AMAÇ:
  Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek; öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek ve güven duygusunu geliştirmek; Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma becerisini geliştirmektir.
  YARIŞMANIN DAYANAĞI:
  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ve Toplum Hizmeti maddesi 12-e fıkrası (Toplumda Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak).
  KAPSAM:
  1)Resmi-Özel Mesleki ve Teknik Eğitim okulları,Anadolu Liseleri, And.İmam Hatip Liseleri (9,10, 11ve 12 .Sınıflar)
  2) Resmi ve Özel tüm Ortaokullar (5,6,7, ve 8. Sınıflar)
  3) Resmi ve Özel İlkokullar (4. Sınıflar)
  İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLU BİRİMİ:
  İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü; Ortaöğretim/Mesleki ve Tekn. Eğt, Din öğretimi
  Ve Temel Eğitim Bölümü
  OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLER:
  1. Yarışmaya, şartnamede belirtilen hususlara uygun olan tüm okulların öğrencilerinin katılımının sağlanması için Okul Müdürlüklerince gerekli tedbir alınır. Bu konuda okullar, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne, İlçe M. E. Müdürlükleri de İlçe Kaymakamlıına karşı sorumludur.
  2. Okul müdürlükleri , ödüllü kitap okuma yarışmasının Web sayfalarında , okul ilan panolarında duyurarak , velilere ve öğrencilere etkin bir şekilde duyuracaklardır.
  3. Yarışma için seçilen kitaplardan yeteri kadar temin ederek okul kitaplıklarında bulunduracak , öğrencilerin yararlanmasını sağlayacaktır. Okulda ayrı bir okuma köşesi oluşturarak öğrenciilerin hazırlanmasına imkan tanıyacaktır.
  4. Her okuldan isteyenher öğrenci yarışmaya katılacaktır.
  5. Öğrenci, yarışmaya katılmak için öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya internet üzerinden (Okul, Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü vb web’ den) başvuracaktır.
  6. Sınıf rehber öğretmenleri ile Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri, öğrencilere bu konuda rehberlik yapacaklardır.
  7. Okul Müdürlükleri, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri ve diğer öğretmenlerden oluşturulan komisyonca ek listelerdeki kitapların her birinden en az 10 soru hazırlatacaktır.
  8. Okul içi komisyonlar, en az 3 (üç) en fazla 5 (beş) öğretmenden oluşacaktır.
  9. Okul içi komisyonlar, Türk Dili ve Edebiyatı / Türkçe öğretmenlerinden tamamlanmadığı takdirde diğer branş öğretmenleri ile tamamlanacaktır.
  10. Okullardan yarışmaya katılacak öğrenci isimleri ve diğer bilgileri okul müdürlüklerince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne sınav tarihinden bir hafta önce bildirilecektir.
  11. Okulu temsilen yarışmaya katılan öğrencilerin, imkânlar dâhilinde, okul-aile birliği işbirliğinde okul müdürlüğünce ödüllendirilmesi sağlanacaktır.
  İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLER:
  1. Yarışmaya, şartnamede belirtilen hususlara uygun olan tüm okullardan belirlenen kitapları okumuşöğrencilerinin katılması sağlanacaktır. Bu konuda okullar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri de İlçe Kaymakamlığına karşı sorumludur.
  2. İlçe Millî Eğitim Müdürünün görevlendireceği şube müdürü başkanlığında, bir ortaöğretim okulu müdürü ve bir ortaokul müdüründen yürütme kurulu oluşturulacaktır. Yarışmanın ilçe çapında yürütülmesi yürütme kurulu sorumluluğundadır.
  3. İlçede sınavın değerlendirilmesini ilçe komisyonu yapacaktır.
  4. İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerindeki komisyonlar;
  a. Ortaöğretim okulları için: Farklı okullarda görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden en az 3 en fazla 5 üyeden oluşacaktır.
  b. Ortaokullar için: Farklı okullarda görev yapan Türkçe öğretmenlerinden en az 3 en fazla 5 üyeden oluşacaktır.
  c. İlkokullar için : Farklı okullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinden en az 3 en fazla 5 üyeden oluşacaktır.
  5. Ortaöğretim, Ortaokul ve İlkokullar için soru hazırlanmasında çok sayıda öğretmen görevlendirmek sureti ile yarışma için belirlenen kitaplardan ( ortaöğretim) çok sayıda soru hazırlayacaklardır. (Her kitaptan en az 15 nitelikli soru hazırlanacaktır.)
  6. Soruların hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde Açıklamalar bölümünde yer alan hususlar dikkate alınacaktır.
  7. Hazırlanan sorular, listede yer alan okunacak kitaplardaki bilgiye bağlı kalınarak, kitabın konusu, yeri, zamanı, yazarı, şahıslar, olaylar vb. konuları kapsayacaktır.
  8. İlçe yarışmasında yarışacak öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak yarışma yeri belirlenecek ve kaymakamlık onayı alınacaktır.
  9. Yarışma sınavı, merkezi sistem sınav yönergesi şartlarına göre yapılacaktır.
  10. Yarışmada görev alacak olan öğretmen sayısı, yarışma yerinin tespiti öğrenci sayısına göre planlanacaktır.
  11. Salon yeri, güvenliği ve diğer tedbirler için Kaymakamlık onayı alınacaktır.
  12. Öğrenciler yarışmaya girerken Ek–1 katılım formu ve kimliğini belirten bir belge ile (Nüfus Cüzdanı ve Öğrenci Kimliği vb.) gelecek, belgesi olmayan ve kimliğini ibraz edemeyenler yarışmaya alınmayacaktır.
  13. Yarışma Komisyonu, ilçe elemelerinde ilk beşe (5) giren öğrenciler için (İlkokul 5/ Ortaokul 5 / ortaöğretim 5 öğrenci) Ek–2 belgesi düzenleyerek yazı ekinde Müdürlüğümüz Kültür Bölümüne göndereceklerdir.
  14. Sınav sonucunda meydana gelebilecek eşitlik durumlarında kura çekilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir.
  15. Eşitlik kurası, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından çekilecektir.
  16. Okul Müdürlükleri, ek listede belirtilen her kitaptan en az on beşer soru hazırlatarak 05 Ekim 2018 tarihine kadar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ortaöğretim/Mesleki Eğit. Bölümüne gönderecektir. (Sorular CD’ye kayıtlı olarak gönderilecektir.)
  17. İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, öğrencilere yarışmaya gireceği okulu, salonu, sınıf ve sıra numaralarını önceden duyurarak planlı bir şekilde yarışma yapılmasını sağlayacaktır.
  18. İlçe sınavı tek merkezde yapılacaktır.
  19. Her sınıfta görevli 2 (iki) öğretmen (başkan+gözetmen) bulunacaktır.
  20. Sınav gözetmenleri sınavla ilgisi olmayan okullardan seçilecektir.
  21. Gözetmenlerin hangi salonda görev yapacağı, yarışma günü kura ile tespit edilecektir.
  22. Sınava girecek öğrencilerin yanında kalem, silgi vb. dışında hiçbir malzeme olmayacaktır.
  23. Şartlara uymayan öğrencilerin yarışma hakkı tutanakla belirlenerek iptal edilecektir.
  24. Yarışma başladıktan sonra hiçbir öğrenci yarışmaya alınmayacaktır.
  25. Soru ve cevap anahtarları, ilçe komisyonunca bir gün önce poşete konulup mühürlenecektir.
  26. Yarışma günü, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün ilgili şube müdürü ile birlikte yarışma komisyonu poşet içindeki soruları salon başkanına teslim edecektir.
  27. Aynı okulun öğrencileri farklı salonlarda sınava girecek şekilde planlama yapılacaktır.
  28. Yarışma ile ilgili genel bilgiler, yarışma salonunda salon başkanlarınca okunacaktır.
  29. Yarışmaya katılacak öğrenciler, okul kıyafeti ile katılacaktır.
  30. İlçe düzeyindeki yarışmada ilk 5’e giren öğrencilerin, Kaymakamlık tarafından ödüllendirilmesi uygun olacaktır.
  31. Öğrencilerin sınava gireceği salon ve sınıflar, öğrencilerin rahatlıkla görebileceği tarzda yazı ve oklarla işaret edilecektir.
  32. Şartnamedeki iş ve işlemlerin yürütülmesinde doğabilecek aksaklıklardan, İlçe Millî Eğitim Müdürü sorumludur.
  33. Sorular optik okuyucu ile okutulacaktır. Sonuçlar ilan edildikten sonra itiraz kabul edilmeyecektir.
  34. Okul Müdürlükleri, okuldan yarışmaya katılacak öğrencilerin yarışmanın yapılacağı salona getirilip götürülmesinden sorumludur.
  35. Sınavdan bir saat önce İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü şube müdürü, sınav komisyonunu toplamak suretiyle sınavla ilgili iş ve işlemlerin sorunsuz geçmesi için şartnameyi gözden geçirmek suretiyle gerekli talimatı verecektir.
  YARIŞMA TAKVİMİ
  Yarışma KategorisiOkulların İlçeye İsim Bildirme TarihiSınav MerkeziSınav TarihiÖdül Töreni
  İlkokul – Ortaokul ve Ortaöğretim Okulları07.09.2018B.B. Atatürk İlkokulu12.09.2018......
  AÇIKLAMALAR:
  1. Ortaöğretim okulları öğrencileri için hazırlanan sorular çoktan seçmeli olacak ve 5 seçenekten oluşacaktır. Ortaokul ve ilkokullar için hazırlanacak sorular çoktan seçmeli olacak ve 4 seçenekten oluşacaktır.
  2. Ortaöğretim öğrencilerine ek listede belirlenen kitapların tamamından soru sorulacaktır.
  3. Yarışma süresi Ortaöğretim öğrencileri için 90 dakika, Ortaokullar için 60 dakika, İlkokullar için ise 50 dakikadır.
  4. Ortaöğretim öğrencileri için 60 soru , Ortaokullar için 40 soru İlkokullar için 30 soru sorulacaktır.
  DİĞER HUSUSLAR:
  1) Ödüllü kitap okuma yarışması sınavı 12.09.2018.. tarih Çarşamba..günü tek oturum olarak, İlkokullar saat: 10:00-10:40 , Ortaokullar 10:00 – 11:00 , Ortaöğretim okulları saat. 10:00 – 11:30 arasında yapılacaktır. (İlkokullar 40 dak., Ortaokullar 60 dak, Ortaöğretim Okulları 90 dak)
  2) Sınav Merkezi B.B. Atatürk İlkokulu olarak belirlenmiştir.
  3) Sınav günü sınav merkezi okul müdürü okulun diğer öğretmenlerini ihtiyaca binaen sınavda görevlendire bilecektir.
  4) Sınav merkezi okul müdürü Bina Sınav Sorumlusudur.
  5) Sınava katılacak öğrenciler sınav saatinden bir saat önce sınav merkezinde hazır olacaklardır.
  6) Sınava katılacak öğrencilerden uzak mahallelerden gelecek öğrenciler ilgili okul müdürünün veya görevlendireceği bir idareci ve yeterli sayıda öğretmenin gözetim denetim ve organizesinde sınava getirilip , sınavdan sonra okullarına götürüleceklerdir.
  7) Sınava girecek öğrenciler sınav yeri bilgilerini öğrencisi oldukları okul müdürlüklerinden alabileceklerdir.
  8) Sınava katılamayan öğrenciler için yeniden sınav yapılmayacaktır.
  9) Sınava katılacak öğrenciler sınav başladıktan 15 dakika sonraya kadar sınava alınacaklardır. Sınav başladıktan 30 dak. Sonra sınav saloonundan çıkıla bilinecektir.
  10) Sınav bitiminden sonra salon görevlileri cevap kağıtlarını poşetine koyarak sınav komisyonuna (Okul müdürüne) teslim edeceklerdir.
  11) Sınavda kopye çekenler veya başkasının adına sınava girdiği tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
  12) Şarköy Kaymakamlığınca düzenlenen ödüllü kitap okuma yarışması ile ilgili tereddüte düşülen konularda MEB. Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin ilgili maddeleri uygulanır.
  13) Ödüllü kitap okuma yarışmasına dileyen veliler de gönüllülük esasına dayalı yarışmaya katıla bilirler. Veliler mezun oldukları okul düzey üzerinden yarışmaya tabi olacak ve bu seviyeden yarışacaklardır. Velilerin yarışmaya katılmaları, sınıf düzenlemesi ve sınav süreleri sınav tarihinden bir hafta önce yürütme kurulunun kararı doğrultusunda açıklanarak tüm okul müdürlüklerine ve velilere duyurulacaktır.
  14) İş bu şartnameyi, Şarköy Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim müdürlüğü yürütür.
 • Örnek Sorular
  Soru-1 “Bir Küçük Osmancık Vardı” adlı eserde, Şerife Hanım’ın İstanbul’a yerleşmesinin nedenlerinden değildir?
  Şıklar: A)Evlerini satmaları B)Eşinin vefat etmesi C)Garip’in evi terk etmesi D)Babasının vefat etmesi
  Soru-2 “Fadiş” adlı eserde, Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'yu yağma eden kimlerdi?
  Şıklar: A) Yunanlılar B) İngilizler C) Almanlar D) Fransızlar
  Soru-3 “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” adlı eserde, doktor hasta çocuğa morgu gezdirdikten sonra ondan ne yapmasını istiyor?
  Şıklar: A) Çok yemek yemesini B) Her gün pansumana gelmesini C) Koltuk değneği kullanmasını D) Ameliyattan vazgeçmesini
  Soru-4 “Gururlu Peri” adlı eserde, Öğretmen Salim, başçavuş, Mal Müdürü Dursun Bey ile yaptığı "acımak" konulu sohbetinde: "İnsanlar ikiye ayrılıyor. Birincisi, kendi yakınlarına hissettiklerini başkalarına hissetmeyenler. İkincisi, yakınlarına hissettiklerini başkalarına da hissedenler." Demiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu iki özelliği de gösteren kişilerin davranışı olamaz?
  Şıklar: A) Irk, ulus, din ayrımı yapmazlar. B) Bu iki insandaki merhamet duygusu aynıdır. C) İkisi de yakınlarına değer verir. D) Kendi çocuğuna gösterdiği merhameti komşu çocuğuna göstermez.
  Soru-5 “Yürek Dede ile Padişah” adlı eserde, Yürek Dede ile hanımının gerçek adları nelerdir?
  Şıklar: A) Hüseyin-Zeynep B) Hüseyin-Elif C) Hasan- Meryem D) Hasan- Ayşe
  Soru-6 “Beyaz Kanatlı Kuş” adlı eserde, Ayşe Kadın ve Bilgin Amca, beyaz kanatlı kuşu ilk olarak nerede görüyor?
  Şıklar: A) Malta eriği ağacında B) Nar ağacında C) Kestane ağacında D) Kiraz ağacında
  Soru-7 “Vatanın Kilidi Çanakkale” adlı eserde, aşağıdakilerden hangisi Çanakkale’de savaştığımız düşman ülkelerden biri değildir?
  Şıklar: A) Almanya B) İngiltere C) Fransa D) Rusya
 • Sıkça Sorulan Sorular


  Başvurular ............../............. tarihleri arasında web sayfamız üzerinden başvuru kayıt formu ile yapılacaktır. Başvuru kayıt formu doldurmaksızın yapılan başvurular geçerli olmayacaktır. Kayıt için okulunuzdaki sınıf rehber öğretmeninizden destek alabilirsiniz.

  Yarışma için seçilen kitaplardan yeteri kadar okul kitaplıklarında bulundurulacaktır. Okulda ayrı bir okuma köşesi oluşturarak öğrencilerin hazırlanmasına imkan tanınacaktır.

  Yarışma tüm kategorilerde ................. günü Büyükşehir Belediyesi Aatürk İlkokulunda yapılacaktır. ( Başvuru yoğunluğunda sınav yeri ve saati düzenlenerek cep telefonlarından bilgi verilecektir).Şarköy Okuyor kitap okuma yarışması Şarköy ilçemizde düzenlenmektedir.

  Sayfamızda Başvuru menüsünde yer alan başvuru sorgulama formunu kullanarak başvurunuzu doğrulayabilirsiniz.

  Sınav giriş belgeleriniz okuduğunuz okula gönderilecektir. Veliler Şarköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü( 0282 518 10 09) arayarak öğrenebilirler. Veli düzeyinde sınava katılanlar sınav giriş kartlarını Şarköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü'nden .............. tarihinden den itibaren alabilirler.

  Yarışmaya gelirken giriş belgesi ve nüfus cüzdanınızı yanınızda getirmelisiniz. Ayrıca yarışmada kalem, silgi, kalem traş, su, şeker gibi kullanacağınız şeyleri yanınızda bulundurmalısınız.

  Yarışma sonuçlarını web sitemiz üzerinden sonuç sorgulama ekranını kullanarak öğrenilebilecektir.

  Yeri ve zamanı sitemiz üzerinden yayınlanacaktır..

  Sayfamızda yarışma hakkında menüsü altında örnek soru tipleri yayınlanmıştır.Yazarlar hakkında da sorular sorulacaktır.

  Yarışma tamamen ücretsizdir. Yarışma kitaplarını kitap temin yerlerinden temin edebilirsiniz.

  Başvuru esnasında yaşadığınız tüm sorunlar için 0 538 288 98 31 nolu telefondan yardım ve destek alabilirsiniz. Ayrıca öğretmenlerinizden destek alabilirsiniz. Sayfamızdan görüş ve öneriler kısmındanda online bize yazabilirsiniz.

  Okulunuz listede yer almıyorsa görüş ve öneriler kısmında okulunuzun adını mesaj atmanız yeterli olacaktır. En kısa sürede okulunuz listeye eklenecektir.

  Ödül alma sıralamasında aynı dereceyi paylaşan yarışmacı sayısı birden fazla olması durumunda aynı dereceyi paylaşan öğrencilerin doğum tarihi küçük olan öncelikli olacaktır. Yine aynısı ise kura çekilecektir. Veli sınavında ise eşitlik durumunda öğrenim durumu düşük olan veli birinci olacaktır. Aynı ise doğum tarihi küçük olan yine aynı ise kura ile belirlenecektir